Onderwijs

Ambities dwingen de onderwijssector tot kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat investering in onderwijs, onderzoek en innovatie noodzakelijk is. Met minder geld goed onderwijs bieden voor het succes van morgen. Dat is de uitdaging. Dit vraagt om duidelijke keuzes, meer efficiency en inzicht, maar ook een transparant financieel beleid. Want ook Governance staat in de sector volop in de schijnwerpers.

Kwaliteit
Het huidige onderwijsbeleid richt zich dan ook sterk op verhoging van het opleidingsniveau en de kwaliteit van het onderwijs, om daarmee aan te sluiten op de hogere eisen die in het werkveld gesteld worden. Dit betekent wel dat investering in onderwijs, onderzoek en innovatie noodzakelijk is. Ondanks de brede roep om het onderwijs te ontzien bij de komende bezuinigingen, zal ook deze sector een bijdrage moeten leveren aan de bestrijding van het overheidstekort. Meer kwaliteit met minder budget wordt voor het onderwijs dan ook de opgave. Voor een groot aantal onderwijsinstellingen is dit al realiteit. Hier stuurt men al sterk op structurele (en minst pijnlijke) kostenreducties. Daarnaast zal er geïnvesteerd moeten worden in de versterking van het financieel beheer als bijdrage aan een evenwichtig en transparant financieel beleid. Want ook Governance staat in de sector volop in de schijnwerpers.

Professionele inkoopfunctie
De Europese Aanbestedingsregels, de schaalvergroting van de onderwijsinstellingen en het maatschappelijke debat over uitgaven van belastinggeld dwingen directies en besturen in het onderwijs om de inkoopfunctie verder te professionaliseren. De groei naar volwassenheid voltrekt zich de laatste jaren dan ook in rap tempo. Alhoewel onderwijsinstellingen de noodzaak tot professionalisering erkennen, zijn inkooporganisaties veelal nog niet professioneel ingericht en functioneren daardoor niet goed. Ook zijn verantwoordelijkheden niet duidelijk en is het inkoopproces ondoorzichtig en ongestructureerd. Concurrentiestelling door inkoop is zeldzaam te noemen. Hetzelfde geldt voor resultaatgericht contracteren of het hanteren van kwaliteitscontroles.

Kostenbesparing door efficiency
Zorg dat u inzicht heeft in uw kosten en dat u deze uitgaven beheerst. Kies voor een oplossing om uw kosten structureel te reduceren, die past bij uw situatie. Wij kunnen u hierbij helpen door uw inkoop- en facturatieprocessen efficiënter en inzichtelijker te maken. Zo kunnen de kosten die met deze processen samenhangen aanzienlijk omlaag worden gebracht. Verscheidene publieke organisaties hebben, door inzet van onze oplossingen, de afgelopen jaren belangrijke kostenbesparingen kunnen realiseren.