Bouw

Terwijl de bouwsector een voorzichtig herstel laat zien, ligt de focus nog altijd op kostenbesparing en rationalisatie. De concurrentie blijft onverminderd groot en marges staan onder druk. Ketensamenwerking en duurzaamheid zijn actuele thema’s waar de sector structureel aan moet werken. Innovatie is nodig om tot duurzame verdienmodellen te komen.

Kostenbesparing
De crisis heeft de bouwsector nog steeds in haar greep. Vooral de nieuwbouwproductie staat sterk onder druk door de afnemende koopbereidheid bij particulieren en investeringsbereidheid bij bedrijven. Doordat het werkaanbod in de markt is gekrompen zal de toch al sterke prijsconcurrentie aanhouden. Aan de grond-, weg- en waterbouw de uitdaging om een aandeel te verwerven in de overheidsprojecten die versneld worden uitgevoerd. De focus ligt op kostenbesparingen en rationalisatie. Toch is het ook in deze tijd belangrijk om de strategische focus niet uit het oog te verliezen. Belangrijk is u te richten op de blijvende veranderingen in de bouw. Zo wordt de binnenstedelijke herontwikkelingsopgave steeds groter. Samenwerking tussen de bouwsector, gemeenten en woningcorporaties op dit vlak leidt tot een grotere kans van slagen. Nederland vergrijst, waardoor sprake is van een veranderende vraag naar huisvesting. Zoals vernieuwende woonconcepten voor jonge koopkrachtige senioren en hoogkwalitatieve woonzorgvoorzieningen voor (oudere) senioren. Ook is er groeiende aandacht vanuit overheden, consumenten en bedrijfsleven voor duurzaam bouwen en energiebesparing. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

S@les in de Bouw
Het is van groot belang dat de bouwsector slim innoveert in haar bedrijfsprocessen. Hiermee kunnen de productieverliezen gedeeltelijk worden opgevangen. Gelukkig zien wij dat de ontwikkeling van deze innovaties nu versneld doorgang vinden. Eén van deze ontwikkelingen is het S@les in de Bouw initiatief. Deze stichting heeft als doel om de processen te verbeteren tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouwbranche. Hierbij staat het gebruik van ICT-toepassingen in de communicatie over inkoop- en verkooptransacties centraal. Dit initatief zorgt ervoor, dat de papierstroom verdwijnt en de gegevens automatisch in de administraties verwerkt worden. Hoge besparingen zijn haalbaar! Ook wij hebben ons gecomiteerd tot deze standaard. Efficiency is belangrijk binnen de bouwsector, zeker nu.