Financiële dienstverlening

De financiële dienstverlening staat nog altijd onder druk. Het vertrouwen in de sector heeft een aanzienlijke deuk opgelopen. Fusies en overnames, scherper toezicht en regelgeving, toenemende eisen op het gebied van corporate governance en sterkere concurrentie plaatsen de sector voor nieuwe uitdagingen. Toch biedt de huidige marktsituatie ook kansen om te groei te realiseren.

Waardecreatie en transparantie
Als financieel dienstverlener zijn thema’s als risico, onzekerheid en instabiliteit voor u dagelijkse realiteit. U zult zich moeten weten aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Dat betekent onder meer in kunnen spelen op de veranderde behoeften van klanten, die steeds kritischer en beter geïnformeerd zijn. Juist nu is het van belang om te laten zien dat u kosten in de hand houdt, risico’s begrijpt en op de juiste wijze controleert. Alleen op deze manier kunt u ook het vertrouwen terugwinnen, financiering op niveau brengen en de business op de korte termijn stabiliseren. Voor de lange termijn zult u wellicht uw businessmodel moeten heroverwegen om na te gaan hoe u waarde kunt creëren. Daarnaast klinkt de roep vanuit publiek en overheid om regelgeving verder aan te scherpen en zo corporate governance, transparantie en verantwoordingsplicht te verbeteren. Daar kunt u nu al op anticiperen.

Uitgaven onder controle
Uw inkomsten dalen, maar u heeft wel vaste operationele kosten. Zorg dat u inzicht heeft in uw kosten en dat u deze uitgaven beheerst. Kies voor een oplossing om uw kosten structureel te reduceren, die past bij uw situatie. Wij kunnen u hierbij helpen door uw inkoop- en facturatieprocessen efficiënter en inzichtelijker te maken. Zo kunnen de kosten die met deze processen samenhangen aanzienlijk omlaag worden gebracht. Toonaangevende financiële dienstverleners hebben, door inzet van onze oplossingen, belangrijke kostenbesparingen kunnen realiseren. Zorg ervoor dat u ‘in control’ bent. Goed risicomanagement en interne beheersing is zeker nu belangrijk. En niet alleen vanuit het perspectief van wet- en regelgeving. Ook voor uw eigen organisatie heeft interne beheersing toegevoegde waarde. De juiste informatie-voorziening en adequate interne beheersing zorgt dat u verrassingen voorkomt en concurrentievoordelen kunt realiseren.