Publiek

De economische crisis, de toenemende vergrijzing en een sterke maatschappelijke roep om transparantie. Belangrijke uitdagingen die de publieke sector het hoofd moet bieden. Het kabinet zet bovendien stevig in op het terugdringen van de overheidsuitgaven. Een betere bedrijfsvoering is een belangrijke sleutel tot een efficiënte en slagvaardige overheid.

Transparantie
Het werkveld van de publieke sector wordt steeds complexer. De dagelijkse realiteit staat soms haaks op plannen voor de lange termijn. Daarnaast moet de sector altijd de balans zoeken tussen het belang van de individuele burger en dat van het maatschappelijk collectief. Vanuit de maatschappij neemt de roep om transparantie bij het openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties toe. Governance en meetbare beleidsresultaten zijn belangrijker dan ooit. Ook thema’s als bestuurlijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering vergen veel tijd en energie.

Compacte overheid
Door de economische crisis en de toenemende vergrijzing staat het terugdringen van de overheidsuitgaven hoog op de agenda van het kabinet. Ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de opdracht om tussen 2011 en 2015 voor ruim 6 miljard euro te bezuinigen. Om dit te realiseren wil men vooral de bedrijfsvoering sterk verbeteren. In het uitvoeringsprogramma Compacte Overheid staat uitgewerkt hoe men tot een kleine, efficiënte en slagvaardige overheid denkt te komen. Meer doen met minder mensen, is het devies. Zo wordt het aantal ambtenaren in alle lagen van de overheid teruggebracht. Daarnaast wil men efficiënter en effectiever werken door het inrichten van Shared Service Organisaties, dubbel werk bij uitvoerende diensten en toezichthouders schrappen en een groot aantal processen met burgers en bedrijven verder automatiseren.

Kostenbesparing door efficiency
Wij helpen overheden en publieke organisaties bij het behalen van de gestelde taken door inkoop- en (e-)facturatieprocessen (zowel intern als tussen organisaties onderling) efficiënter en inzichtelijker te maken. Zo kunnen de kosten die met deze processen samenhangen aanzienlijk omlaag worden gebracht. Verscheidene publieke organisaties hebben, door inzet van onze oplossingen, de afgelopen jaren belangrijke kostenbesparingen kunnen realiseren. Niet alleen de ministeries die deelnemen in het project EBF (Electronisch Bestellen en Factureren), maar ook waterschappen en gemeenten.